Zgodnie z nowymi przepisami o ochronie danych osobowych, na pierwszym spotkaniu w Gabinecie, zostaną Państwo poproszenie o podpisanie Klauzuli Informacyjnej o następującej treści:

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE z 4.5.2016 L119) (RODO):

  • wyrażam zgodę na zbieranie i przetwarzanie moich danych osobowych, w celu świadczenia usług psychologicznych i psychoterapeutycznych (konsultacja psychologiczna, interwencja kryzysowa, psychoterapia) – jest to konieczne do wykonania umowy (artykuł 6 RODO, ust. 1b) oraz kontaktu z klientem, np. w celu umówienia wizyty (kontakt telefoniczny, e-mail).

Zbierane i przetwarzane będą:

  • dane zwykłe: imię i nazwisko, numer telefonu, ewentualnie adres e-mail oraz – w uzasadnionych przypadkach, dla potrzeb klienta (wystawienie rachunku, zaświadczenie o korzystaniu z pomocy psychologicznej) adres zamieszkania i numer pesel,
  • dane wrażliwe: tj. o stanie zdrowia, leczeniu, pochodzeniu, rodzinie, orientacji seksualnej, przekonaniach religijnych i światopoglądowych lub dotyczące żywotnego interesu klienta.

Administratorem Pani/Pana danych jest Magdalena Piegza, prowadząca jednoosobową działalność nierejestrową: Gabinet Psychologiczny Relacja – Magdalena Piegza.

W celu prawidłowej realizacji usług psychologicznych i psychoterapeutycznych, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione następującym podmiotom:

  1. księgowej – w razie konieczności wystawienia rachunku,
  2. firmie Google – w razie kontaktu przez e-mail
  3. firmie Facebook – w razie kontaktu przez fan page Gabinetu
  4. superwizorowi – w przypadku potrzeby poddania superwizji procesu terapeutycznego.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres najdłużej do 5 lat od zakończenia wykonywania umowy.

Posiada Pani/Pan prawo do:

  • dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie w dowolnym momencie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Prawo dostępu do treści swoich danych nie dotyczy notatek własnych psychologa/psychoterapeuty – są one chronione tajemnicą firmy i służą wykonawcy usługi do jej rzetelnej realizacji.

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek odmowa ich podania jest równoznaczna z brakiem możliwości wykonania usługi psychologicznej/psychoterapeutycznej.

Zgoda na przetwarzanie danych i informacje wyżej zawarte zostały przedstawione językiem prostym i zrozumiałym.

W przypadku kontaktu e-mailowego, telefonicznego, przez SMS lub Facebook, zostaną Państwo poproszeni o zapoznanie się z powyższą treścią poprzez odesłanie do linka:

https://psycholog-relacja.slupsk.pl/klauzula-informacyjna/